Hvordan si opp en ansatt? Formkrav ved oppsigelse.

Reglene om oppsigelse av arbeidstaker er inntatt i arbeidsmiljølovens kapitel 15. Det er både formelle formkrav som må være oppfylt, samt saklighetskrav. Det viktigste for arbeidsgiver å huske er at formkravene er i orden. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver gir en korrekt oppsigelse her.

En beslutning om oppsigelse skal så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og dennes tillitsvalgte før beslutningen tas.

Om ikke noe annet fremgår av arbeidsavtalen gjelder i utgangspunktet en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned som løper fra den første i måneden etterfølgende avgitt oppsigelse.

Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres personlig eller med rekommandert brev. Den anses kommet frem når arbeidstaker har mottatt den.

Oppsigelsen må inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, samt fristene for disse. Den må også oppgi hvem som er arbeidsgiver og dermed part i eventuelt søksmål. Den må også inneholde opplysninger om retten til å fortsette i stillingen etter §§ 17-3, 17-4 og 15-11.

Den kan være lurt og vedlegge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapitel 15 til oppsigelsen.

I tillegg må en oppsigelse alltid være begrunnet. Og begrunnelsen må knyttes til forhold enten på arbeidsgivers, virksomhetens eller arbeidstakers side.

Avskjed

Arbeidsgiver kan også avskjedige en arbeidstaker. Dette innebærer at arbeidstaker straks må fratre stillingen. Dette krever imidlertid at det er tale om grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette er et strengt kriterie og er underlagt forholdsmessighets og rimelighetsbegrensninger.

Eksempler på dette kan være økonomisk kriminalitet eller grovt uaktsom/forsettlig forsømmelse som resulterer i skade på menneske eller materiale.

Er du arbeidsgiver, ta gjerne kontakt for en uformell prat med oss før du sier opp noen.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut