Avskjed, hva skal til?

Et arbeidsforhold kan opphøre på to måter. Ved oppsigelse eller ved avskjedigelse. Avskjedigelse er en alvorlig reaksjon og det kreves svært gode grunner til for å gi avskjed. Den som får avskjed må fratre stillingen umiddelbart, mens ved oppsigelse har den som blir oppsagt rett til å stå i arbeid i hele oppsigelsestiden. Det er normalt ikke lov å gi avskjed, hvis man istedet skulle gitt en oppsigelse.

Som arbeidstaker er det viktig å være klar over dine rettigheter i en slik situasjon, og hvilke krav som stilles for å kunne bli avskjediget.

Hvilken lov regulerer dette?

Regler om avskjedigelse finnes i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv nr. 62 fra 17. juni 2005.

Hva er avskjed?

Avskjed er en beslutning fra arbeidsgiver som innebærer at arbeidstaker må fratre stillingen øyeblikkelig. Arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart.

Når kan en arbeidstaker bli avskjediget?

En arbeidstaker kan bare bli avskjediget når du har gjort deg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold". Det er kun alvorlige forsømmelser som kan føre til avskjed. En avskjed må være en rimelig og ikke uforholdsmessig reaksjon.

Hva er grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold?

Dette må vurderes i hver enkelt sak. Spørsmålet er om forholdet etter en konkret vurdering er grovt pliktbrudd. Her er noen eksempler:

- Du har handlet i strid med bedriftens arbeidsreglement.
- Tyveri eller underslag fra arbeidsgiver
- Beruselse,
- Ugyldig fravær 
- Grove lojalitetsbrudd, som å komme for sent i ukesvis tross advarsler

Når må arbeidstaker avskjediges?

Arbeidsgiver må avskjedige arbeidstaker straks etter at pliktbruddet eller det vesentlige misligholdet av arbeidsavtalen har funnet sted.

Kan arbeidstaker kreve at beslutningen om avskjedigelse skal drøftes før arbeidsgiver treffer beslutningen om avskjedigelse?

En beslutning om avskjed skal når det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og tillitsvalgt før beslutningen treffes.

Ønsker ikke arbeidstaker at beslutningen skal drøftes, kan det unnlates.

Spør advokat om avskjed nå. Få gratis svar.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut