Formkrav ved avskjed?

En avskjed skal gis skriftlig. Avskjeden skal enten overleveres personlig til arbeidstaker eller sendes i rekommandert brev til arbeidstaker.

Hvilke opplysninger skal avskjedsbeslutningen inneholde?

1. Arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål.
2. Retten loven gir til å fortsette i stillingen. Arbeidstaker har ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.
3. De frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen.
4. Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Når har avskjedigelsen funnet sted?

Avskjedigelsen har funnet sted når den er kommet frem til deg som arbeidstaker.

Må arbeidsgiver ha gitt advarsel før avskjedigelse?

Ved avskjedigelse er det er ikke noe krav om at advarsel er gitt. Men uten advarsel, vil muligens en domstol stille spørsmålstegn ved grovheten i pliktbruddet.

Kan man krever skriftlig begrunnelse for hvorfor man er avskjediget?

Arbeidstaker kan kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor man er avskjediget.

Spør oss om avskjed gratis.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut