Hva skal man gjøre når avskjeden er feil?

Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger. Du kan også kan gå til søksmål. Vinner du kan du få jobben tilbake og en erstatning. Om man er avskjediget bør man søke juridisk bistand for å ivareta sine rettigheter.

Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger.

Arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. For å kunne kreve forhandlinger må arbeidstaker skriftlig innen to uker etter at avskjedigelsen fant sted informere arbeidsgiver om at man krever forhandlinger.

Arbeidsgiver har rett til å kreve forhandlinger med arbeidstaker, før arbeidstaker reiser søksmål. Disse forhandlingene plikter arbeidstaker å møte til.

Arbeidstaker kan reise søksmål?

Arbeidstaker som mener seg uberettiget avskjediget kan gå til søksmål for å få kjent avskjedigelsen ugyldig. Fristen for å fremme søksmål er åtte uker.

Dersom arbeidstaker bare krever erstatning for uberettiget avskjedigelse er fristen for å fremme søksmål 6 måneder.

Hva skjer når avskjedigelsen er uberettiget?

Er avskjedigelsen uberettiget blir den kjent ugyldig av retten. Arbeidsgiver har da rett til å fortsette i sin stilling.

Retten kan selv om avskjedigelsen er uberettiget i særlige tilfelle bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre, dersom retten etter en konkret vurdering av saken finner at det er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

Kan en arbeidstaker kreve erstatning når avskjedigelsen er uberettiget?

Arbeidstaker kan kreve erstatning når avskjedigelsen er uberettiget. Erstatningens størrelse fastsettes av retten etter en konkret vurdering.

Ved utmålingen tas også ikke-økonomiske hensyn i betraktning, idet det kan gis oppreisning for "tort og svie" utover det økonomiske tapet.  

Bør man i en sak om avskjedigelse søke juridisk bistand?

Reglene om avskjedigelse er kompliserte, skjønnsmessige og uklare. En bedrift som vurderer å gå til avskjed bør konsultere med en arbeidsrettsadvokat før avskjeden foretas.

For en arbeidstaker som blir avskjediget og bestrider gyldigheten av avskjedigelsen kan det være lurt å få juridisk bistand.  

Må man dekker utgiftene til juridisk bistand selv?

Organiserte vil i de fleste tilfelle få juridisk bistand fra fagforeningen.

I avskjedigelsessaker kan arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. For å få fri rettshjelp må man være under visse inntekts og formues grenser.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut