Hva er en god sluttpakke?

Skal du godta sluttpakken? Er den GOD? Hvilke krav kan man stille? Dette bør du tenke på ved vurderingen av om man skal godta en sluttpakke. Det typiske for sluttpakkeavtaler er at arbeidstaker får en fordel ut over lønn i oppsigelsestiden.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et visst oppsigelsesvern. Ditt vern mot oppsigelse er ditt viktigste kort i forhandlinger med arbeidsgiver om en sluttpakke. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med arbeidsmiljøloven sitt oppsigelsesvern før man inngår forhandlinger om en sluttpakke. Husk på at man alltid har mulighet for å gå til sak mot en usaklig oppsigelse, og at dette kan bli en dyr og lang prosess for arbeidsgiver.

Søk råd. De fleste arbeidstakere har ikke selv tilstrekkelig kompetanse til å vurdere innholdet i en sluttpakke. Søk derfor råd om du er usikker. Råd kan søkes hos tillitsvalgt eller ved juridisk bistand fra Oppsigelsesadvokat.no.

Ta deg tid til å vurdere innholdet i sluttpakken nøye. Forsøker arbeidsgiver å presse deg til å inngå en sluttpakke ved å gi deg kort betenkningstid, bør man i utgangspunktet ikke inngå sluttpakken.

Husk på at en sluttpakke er en individuell avtale mellom deg og bedriften. Ved kollektive nedbemanningsavtaler må man vurdere om denne avtalen gir de fordeler du ønsker, hvis ikke bør man inngå forhandlinger med arbeidsgiveren.

Husk at sluttvederlag skattemessig er å betrakte som vanlig arbeidsinntekt som det skal betales skatt av.

Stå i arbeid så lenge som mulig, det er ofte en fordel å være i arbeid når man søker nytt arbeid.

Vær forsiktig med å si opp selv, det kan tenkes at du får problemer med å få dagpenger fra første dag. Dersom du sier opp selv, må du kreve å få en attest fra arbeidsgiver som viser at du har sluttet som følge av overtallighet, slik at du slipper unna karantenetiden på 8 uker. Er du usikker på reglene om dagpenger ta kontakt med NAV før man inngår sluttpakken. NAV har opplysningsplikt.

Tenk over hvilke konsekvenser en sluttpakke har for deg, og du skulle bli syk. En forutsetning for å motta sykepenger er at du er i arbeid i minst fire uker før du ble arbeidsufør. Dersom du fratrer bedriften, og mottar en sluttpakke med lønn i en viss periode framover, er du ikke lenger ansatt i bedriften og har således ikke krav på sykepenger etter folketrygdloven.

Etter arbeidsmiljølovens § 14-2 har du som arbeidstaker som er sagt opp pga arbeidsmangel, fortrinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet på visse vilkår. Sier du opp selv etter å ha blitt enig om en sluttpakke, så mister du denne lovbestemte fortrinnsretten.

Spør oss om sluttpakker.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut