Nyheter 10 tips

Svar på de ti mest stilte spørsmål om arbeidsmiljøloven

Her er OppsigelsesAdvokat.no® sine svar på de ti mest stilte spørsmålene vi får. Finner du ikke svar her? Bruk skjemaet til høyre og still oss spørsmålet direkte.Advokat oppsigelse og arbeidsrett

Jeg er blitt sagt opp/avskjediget, og lurer på om arbeidsgiver har lov til det?

En oppsigelse må etter arbeidsmiljøloven § 15-7 være saklig begrunnet i enten i arbeidsgiverens eller arbeidstagerens forhold.

Ved avskjed blir arbeidstageren sagt opp på dagen og er derfor en mer alvorlig reaksjon enn en oppsigelse. Bestemmelser om avskjed reguleres i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at en avskjed skal være rettmessig må du ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av avtalen. Spør oss gratis om dette.

Jeg har blitt sagt opp og ønsker å bestride oppsigelsen. Hva gjør jeg?

Dersom du har blitt utsatt for en oppsigelse du mener er usaklig, og ønsker å gå til søksmål, er det viktig at du bestrider oppsigelsen innen gitte frister. Husk at krav om forhandlingsmøte må fremsettes innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom saken ikke løses ved forhandlinger, kan du reise søksmål innen åtte uker fra forhandlingens avslutning. Det løper ingen søksmålsfrist hvis oppsigelsen ikke er i henhold til arbeidsmiljølovens formkrav. Få gratis råd fra oss.

Har jeg krav på skriftlig kontrakt når jeg begynner i ny jobb?

Ja. Det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, etter arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Kontrakten skal inneholde opplysninger om alle forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønnen min?

Arbeidsgiver vil ha plikt til å utbetale den lønnen du har opptjent, og manglende lønnsutbetaling er forbundet med straffeansvar etter arbeidsmiljøloven § 19-1. Les mer her.

Jeg har fått beskjed om at jeg vil bli sagt opp, men arbeidsgiver har tilbudt meg å si opp selv. Hva bør jeg gjøre?

Vi vil sjelden anbefale deg å si opp selv. Ved å si opp selv mister du muligheten til å bestride oppsigelsen. I tillegg får du karantene fra NAV i 8 uker, det vil si at du må vente i 8 uker etter at arbeidsgivers lønnsplikt er falt bort før du får støtte fra NAV.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å arbeide lenger enn det som er avtalt, og har jeg i så fall krav på ekstra betaling?

Arbeidsgiver kan gjennom styringsretten pålegge deg å arbeide mer enn det som opprinnelig er avtalt, men bare dersom det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det. Alminnelig arbeidstid skal etter arbeidsmiljøloven § 10-4 ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Dersom arbeidet varer ut over dette regnes det overskytende som overtidsarbeid. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn du har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden på minimum 40 prosent. 

Har jeg krav på skriftlig oppsigelse?

Ja. Arbeidsmiljøloven § 15-4 angir formkravene ved oppsigelse. Det kreves blant annet at den er skriftlig og at den opplyser om de rettighetene en arbeidstager har i en eventuell tvist, eksempelvis retten til å kreve forhandlinger og rett til å fortsette i stilling så lenge forhandlingene pågår.

Jeg blir sagt opp fra jobben min, hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Oppsigelsestiden er i utgangspunktet minimum én måned. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3, og gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Oppsigelsesfristene løper fra og med første dag i måneden etter at du mottok oppsigelsen.

Jeg skal slutte i jobben min og ønsker en attest fra arbeidsgiveren min. Har jeg krav på dette?

Ja. Etter arbeidsmiljøloven § 15-15 har du krav på en skriftlig attest dersom du har fratrådt etter en lovlig oppsigelse. Attesten skal inneholde opplysninger om navnet ditt, din fødselsdato, hva arbeidet har besto i og om arbeidsforholdets varighet. Arbeidsgiver kan skrive en mer utfyllende attest, for eksempel med positive personlige karakteristikker, men han har ingen plikt til dette.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut