Hva er en usaklig oppsigelse?

Usaklige oppsigelser kjennestegnes ved tre ting: De tar utenforliggende hensyn, er uten god grunn, eller så lider grunnlaget for oppsigelsen på faktiske feil. Det er svært strenge krav til både saklig grunn og korrekt saksbehandling, så det skal lite til for at oppsigelsen vil bli usaklig etter norsk rett.

Som arbeidsgiver har man en viss styringsrett. Det vil si en rett til å styre og kontrollere driften av virksomheten. Arbeidsgiver sin styringsrett er ulovfestet. Arbeidsgivers styringsrett er imidlertid begrenset av arbeidsmiljøloven. Reglene i arbeidsmiljøloven begrenser arbeidsgiver sin rett når det gjelder oppsigelse av arbeidstakere.

Oppsigelse et sterkt inngripende tiltak for den arbeidstaker som blir rammet. Arbeidsmiljøloven stiller derfor krav om en saklig grunn for oppsigelse. Loven har i tillegg formkrav som må følges. Spør oss om dette gratis.

Etter norsk rett kan man si opp sin stilling selv. Men det er viktig å være klar over at dersom man føler seg truet eller presset til selv å si opp sin stilling, kan det kanskje være snakk om en usaklig oppsigelse. I denne artikkelen vil det bli pekt på hva som er en saklig oppsigelse og hvilke formkrav som må følges ved oppsigelse.

Denne artikkelen gjelder oppsigelse i faste ansettelsesforhold, for vikarer i prøvetid og lignende gjelder er det noen ulike regler. Disse vil ikke bli behandlet i denne artikkelen.

Hvilken lov regulerer oppsigelse i arbeidsforhold?

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) regulerer oppsigelse i arbeidsforhold.

Loven er ufravikelig, det betyr at det i en arbeidsavtale ikke kan avtales dårligere rettigheter for arbeidstakeren enn de rettigheter loven gir.

Når kommer reglene om usaklig oppsigelse til anvendelse?

For det første kommer reglene til anvendelse når en arbeidstaker formelt blir meddelt en oppsigelse.

For det andre kommer reglene til anvendelse hvor arbeidsgiver ensidig gjennomfører forandringer i stillingens innhold som ligger utenfor det arbeidsgiver kan gjøre i kraft av sin styringsrett (såkalt endringsoppsigelse).

Hvilke endringer i stillingen som kan gjennomføres må vurderes konkret. Arbeidsavtalen må tolkes. Det avgjørende er stillingsbeskrivelsen og en tolkning av hva som faller innenfor denne typen stilling.

Hva ligger i kravet til saklighet?

Saklighetskravet består av tre vilkår.

  1. For det første må oppsigelsen ikke være begrunnet i utenforliggende og usaklige hensyn.
  2. For det andre må arbeidsgiver ha en tilstrekkelig saklig grunn til å begrunne oppsigelsen.
  3. For det tredje må oppsigelsen bygge på et korrekt faktisk grunnlag. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge at oppsigelsen bygger på riktig faktisk grunnlag. Det er arbeidsgiveren som har bevisrisikoen for det faktiske grunnlaget. Å drøfte saken med arbeidstaker for å få hørt arbeidstaker sin versjon er en viktig side at dette.

Mangler en av disse tre, er oppsigelsen fort usaklig. Kravet om saklig grunn er en såkalt rettslig standard, hvor kravets nærmere innhold endres over tid og hvor rettspraksis har en sentral betydning for tolkningen av saklighetskravet.

Spør advokat gratis om oppsigelse.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut