Oppsigelse begrunnet i arbeidsgiver eller arbeidstakerens forhold

Hva må en oppsigelse være begrunnet med for å være saklig? For at en oppsigelse skal være saklig må den være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold.

    II.        Oppsigelse begrunnet i arbeidsgiver eller arbeidstakerens forhold.

En oppsigelse begrunnet i arbeidsgiver eller arbeidstaker sitt forhold vil kort sakt si at oppsigelsen er begrunnet med pliktbrudd eller mislighold av forpliktelsene etter arbeidsavtalen. Oppsigelse som følge av arbeidstakerens forhold er saklig bl.a. dersom arbeidstakeren ikke utfører arbeidet tifredsstillende, gjør seg skyldig i tjenesteforsømmelse, ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjoner eller samarbeider dårlig med kolleger og ledelse.

For å avgjøre hva som er et pliktbrudd må arbeidsavtalen tolkes. Spør oss om dette.

Ikke et hvert pliktbrudd eller mislighold av forpliktelsene er en saklig begrunnelse. De forhold som påberopes må være tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne en oppsigelse.

Det må foretas en proporsjonalitetsvurdering.

Må arbeidsgiver gis advarsel før en oppsigelse?

Det er ikke et vilkår etter loven at arbeidstaker skal gis advarsel før en oppsigelse. Det kan imidlertid være en fordel for arbeidsgiver å gi en eller flere skriftlige advarsler før han går til oppsigelse. Da kan det dokumenteres at arbeidstaker har fått flere sjanser til å rette opp forholdet i forkant.

Finnes det særregler som regulerer oppsigelse i bestemte situasjoner?

Det er viktig å være klar over at det gjelder et særlig oppsigelsesvern ved sykdom, svangerskap, fødsel og ved militærtjeneste. Disse reglene vil ikke bli behandlet nærmere i denne artikkelen.

Hvilke formkrav stilles til en oppsigelse?

Før beslutning om oppsigelse fattes, skal spørsmålet så langt praktisk mulig drøftes med arbeidstakeren. Ønsker arbeidstaker det skal tillitsvalgte være med på drøftelsene.

Oppsigelsen skal være skriftelig. En oppsigelse fra arbeidsgiver skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakerens adresse.

Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har rett til å kreve forhandlinger innen 14 dager og reise søksmål innen 8 uker etter at forhandlingene er avsluttet.

Krever ikke arbeidstaker forhandlinger, løper søksmålsfristen på 8 uker fra oppsigelsestidspunktet.

Har du blitt sagt opp? Spør oss om din oppsigelse er gyldig.

Hvilken betydning har mangler ved formkravene?

Ved mangler ved formkravene gjelder ikke den vanlige søksmålsfristen. Arbeidstakeren kan gå til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted. Går arbeidstakeren til søksmål innen 4uker skal oppsigelsen kjennes ugyldig uten videre, dersom ikke særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.

Skal en oppsigelse inneholde en begrunnelse?

Begrunnelsen for oppsigelsen kan utelates i selve oppsigelsen, men arbeidstaker kan kreve skriftlig begrunnelse. Føler man seg urettferdig behandlet er det lurt å be om en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen for å avgjøre om oppsigelsen er saklig.

Hvor lang er oppsigelsesfristen?

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt gjelder en oppsigelsesfrist på 1 måned.

For personer som har vært ansatt sammenhengende i mer enn 5 og oppover er oppsigelsesfristen 2 månder. Har arbeidstaker vært ansatt i 10 år eller mer er oppsigelsesfristen 3 måneder.

Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Har man rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten pågår?

Som hovedregel har man rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten pågår. Men retten kan bestemme at arbeidstaker ikke får fortsette i stillingen mens tvisten pågår dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet skal fortsette under tvisten.

Hva er følgende av en usaklig oppsigelse?

Er oppsigelsen usaklig kan retten kjenne oppsigelsen ugyldig. Arbeidstaker kan da som hovedregel fortsette i stillingen. I særlige tilfeller kan retten bestemme at arbeidsforholdet ikke skal fortsette dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet skal fortsette.

Arbeidstaker kan få erstatning ved usaklig oppsigelse. Erstatningen fastsettes av retten.

Er en oppsigelse som regel saklig?

Av artikkelen ovenfor kan man trekke den konklusjonen at det skal en god del til før en oppsigelse er saklig. Føler man seg usaklig behandlet er det ofte at oppsigelsen er usaklig.

Bør man søke juridisk bistand ved oppsigelsessaker?

Det kan oppstå en del skjønnsmessige og vanskelige juridiske spørsmål i en arbeidstvist og det kan ofte være en fordel å ta kontakt med en advokat for juridisk bistand.  

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut