Dine rettigheter ved permittering?

Under permittering opphører arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, mens arbeidsforholdet består. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å få tilbake arbeidet når permitteringen opphører. Pass på at permitteringen ikke er en skjult oppsigelse.

Ved permittering fritas arbeidstaker for arbeidsplikt, enten helt eller delvis ved redusert arbeidstid. Arbeidsgiver fritas for plikten til å betale arbeidstaker lønn for den fritatte arbeidstiden.

Som permittert er du fortsatt ansatt, med rett og plikt til å ga tilbake til arbeidet når permitteringen opphører. Ønsker du å si opp i permitteringstiden, er oppsigelsestiden 14 dager, uansett tidligere avtalt oppsigelsestid.

Det vanlige er full permittering, men en kombinasjon av arbeid og permittering tillates også.

Før permittering - null lovregler

Det finnes ingen lovregler om krav til drøftelsesmøte før permittering, slik regelen er ved oppsigelse. Det antas likevel at alle arbeidsgivere bør følge prinsippene fra arbeidsmiljøloven om drøfting.

Ifølge Hovedavtalen LO-NHO skal det gis et skriftlig varsel 14 dager før permitteringen begynner. Permitteringens sannsynlige lengde skal angis hvis det er mulig. Det skal avholdes drøftelsesmøte med den ansatte før varsel utsendes.

Det er spesielt 6 ting det er viktig å huske i forbindelse med permittering:

  1. Permittering: Som nevnt fritas arbeidstaker for arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, men arbeidstaker kan søke om dagpenger fra NAV.
  2. Grunnlaget for permitteringen: Grunnlaget for permitteringen må være saklig. Med dette e menes at bedriftens problemer må være forbigående, er de varige må arbeidstaker sies i stedet.
  3. Fremgangsmåte: Arbeidsgiver må følge visse formelle krav, og fremgangsmåten må i alle tilfeller være forsvarlig. Blant annet bør tillitsvalgte og berørte ansatte involveres før permitteringen.
  4. 14 dagers varsel: Det skal sendes skriftlig varsel 14 dager forut for en permittering til den berørte. Varselet skal inneholde årsaken til permittering, hvor lenge arbeidsgiver plikter å betale lønn og sannsynlig lengde av permitteringen.
  5. Plikt til lønn: De første 10 dagene etter permittering plikter arbeidsgiver å betale lønn. I tillegg vil arbeidsgivers plikt til å betale lønn normalt gjenoppstå etter 30 uker.
  6. Minst 50 %: Arbeidstaker må være permittert minst 50 % av sin stilling for å ha et krav på dagpenger fra NAV.

Spør oss om permittering.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut